NUTS
Změnit programovací období

Statut
VÝBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Článek I
Úvodní ustanovení

 1. Zastupitelstvo kraje v  přenesené působnosti při plnění úkolů Regionální rady (dále jen „Rada“) podle:
  1. § 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“),
  2. programového dokumentu Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“), zřizuje pro potřeby monitorování a hodnocení realizace pomoci poskytované z programu SROP v regionu soudržnosti Moravskoslezsko Výbor regionálního rozvoje (dále jen „Výbor“).
 2. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti Výboru stanoví jeho statut, který schvaluje ministr pro místní rozvoj na návrh Rady. Statut nabývá účinnosti dnem schválení ministrem pro místní rozvoj.
 3. Statut může být měněn pouze číslovanými písemnými dodatky.

Článek II
Postavení Výboru regionálního rozvoje

Výbor sleduje a vyhodnocuje realizaci pomoci poskytované z programu SROP a předkládá zastupitelstvu kraje při plnění úkolů Regionální rady podle § 16 zákona o podpoře regionálního rozvoje, návrhy řešení a dalšího postupu. Za svou činnost zodpovídá Radě.

Článek III
Působnost výboru

 1. Výbor sleduje plnění programu, dohlíží na zajištění účinnosti a efektivity prostředků programu a dále na kvalitu provádění pomoci, tzn. zejména:
  1. sleduje a vyhodnocuje realizaci pomoci poskytované z fondů Evropských společenství,
  2. sleduje realizaci a vyhodnocování SROP, jeho efektivnost a účinnost realizace a pravidelně hodnotí pokrok dosažený při plnění specifických cílů SROP v rámci příslušného regionu soudržnosti,
  3. analyzuje případné nedostatky v realizaci SROP,
  4. zabezpečuje vypracování výroční zprávy o realizaci SROP v regionu soudržnosti,
  5. předkládá Radě
   1. doporučení k úpravám nebo přezkoumání pomoci za účelem dosažení cílů podpory,
   2. návrhy týkající se posouzení či úprav programového dodatku, včetně věcných a finančních indikátorů a monitorovacích ukazatelů, jež se používají k monitorování pomoci, posuzuje kritéria pro výběr projektů v rámci každého opatření, včetně návrhů na úpravy systému bodovacích kritérií,
   3. návrhy na rozdělení finančních prostředků SROP podle priorit, opatření a na indikativní rozdělení prostředků podle jednotlivých regionů soudržnosti,
   4. doporučení k úpravám nebo přezkoumání pomoci za účelem dosažení cílů podpory,
   5. výroční zprávy o realizaci SROP v regionu soudržnosti Moravskoslezsko,
   6. další návrhy.
 2. Výbor zastává úlohu Monitorovacího podvýboru SROP pro region soudržnosti Moravskoslezsko.

Článek IV
Složení Výboru

 1. Členy Výboru jsou zástupci kraje, jakož i obcí, správních úřadů, podnikatelů, odborů a nestátních neziskových organizací, případně další partneři, přičemž při jejich jmenování je uplatňován princip partnerství a rovných příležitostí.
 2. Předsedu, místopředsedu a členy Výboru volí Rada.
 3. Členství ve Výboru je nezastupitelné.
 4. Za členství ve Výboru nenáleží odměna.
 5. Vysílající subjekt může podat návrh na odvolání člena Výboru a na jmenování člena nového.
 6. Rada může na návrh předsedy Výboru odvolat člena, který se bez řádné omluvy neúčastní zasedání Výboru, v takovém případě požádá příslušný vysílající subjekt do 14 dnů o návrh nového člena. Rada může oslovit i jiný subjekt.
 7. Zasedání Výboru se koná podle potřeby, minimálně dvakrát ročně.

Článek V
Orgány Výboru a jejich činnost

 1. Předseda Výboru
  1. svolává zasedání Výboru:
   1. z vlastní iniciativy,
   2. na základě písemné žádosti nejméně poloviny členů Výboru,
   3. na žádost Rady,
   4. na žádost hejtmana kraje,
   5. na žádost ministra pro místní rozvoj,
  2. navrhuje program zasedání a zasedání řídí,
  3. zastupuje Výbor navenek,
  4. plní další úkoly uložené mu Výborem.
 2. Předseda Výboru může ustavit pracovní skupiny pro řešení specifické problematiky.
 3. Členové pracovních skupin jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Výboru. Jeden ze členů pracovní skupiny je pověřen předsedou Výboru vedením pracovní skupiny.
 4. Pracovní skupiny předkládají Výboru doporučení a návrhy, které jsou výsledkem jejich činnosti.
 5. Místopředseda Výboru zastupuje předsedu Výboru po dobu jeho nepřítomnosti.
 6. Sekretariát Výboru zajišťuje Sekretariát Regionální rady.
 7. Sekretariát Výboru zabezpečuje činnost Výboru a jeho pracovních skupin po organizační, administrativní a technické stránce, tzn. zejména:
  1. organizačně zajišťuje zasedání Výboru a pracovních skupin,
  2. zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost Výboru a pracovních skupin včetně jejich distribuce členům Výboru,
  3. zabezpečuje zápisy ze zasedání Výboru.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

 1. Návrh Statutu Výboru regionálního rozvoje Regionu soudržnosti Moravskoslezsko byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti při plnění úkolů Rady usnesením č. 9/151/2 ze dne 28. 3. 2002. Statut byl schválen ministrem pro místní rozvoj dne 22. 4. 2002 a tímto dnem nabyl účinnosti.
 2. Návrh dodatku č. 1 ke Statutu Výboru regionálního rozvoje Regionu soudržnosti Moravskoslezsko byl schválen Zastupitelstvem Moravsko-slezského kraje v přenesené působnosti při plnění úkolů Rady usnesením č. 25/1069/1 ze dne 30. 9. 2004. Dodatek byl schválen ministrem pro místní rozvoj dne 31. 12. 2004 a tímto dnem nabyl účinnosti.

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.