NUTS
Změnit programovací období

Sekretariát Regionální rady

Sekretariát Regionální rady plní v přenesené působnosti ve vztahu ke Společnému regionálnímu operačnímu programu tyto úkoly:
 • připravuje podklady pro plnění úkolů zastupitelstva v působnosti Regionální rady podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;
 • připravuje podklady pro plnění úkolů Výboru regionálního rozvoje podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;
 • připravuje podklady k projednávání a zaujímání stanovisek k otázkám přípravy a implementace programu, vztahujících se k jeho realizaci v regionu;
 • poskytuje informace případným žadatelům o příspěvek z programu;
 • zabezpečuje vyhlášení kola výzvy a sběr projektů v regionu;
 • provádí kontrolu přijatelnosti přijatých projektů a provádí jejich hodnocení na základě bodovacích tabulek;
 • registruje přijaté projekty do MSSF Monit, zadává údaje o projektu a vypracovává celkový přehled výsledků posuzování projektů pro Regionální radu (včetně posouzení a úprav navrhovaných příspěvků ze strukturálních fondů a dalších národních zdrojů);
 • připravuje návrhy smluv mezi konečným příjemcem a Ministerstvem pro místní rozvoj dle vzorové smlouvy;
 • poskytuje administrativní podporu Regionální radě;
 • spoluúčastní se na kontrolách projektů, které provádí regionální pobočka Centra pro regionální rozvoj;
 • připravuje podklady/informace o programu ke zveřejnění na webových stránkách internetového serveru kraje;
 • sestavuje, aktualizuje a vede seznam expertů;
 • zajišťuje činnosti pro zabezpečení čerpání technické asistence.
Sekretariát Regionální rady tedy v rámci implementace SROP:
 • poskytuje informace potenciálním žadatelům;
 • sbírá projekty v daném regionu soudržnosti;
 • kontroluje přijatelnost projektů;
 • hodnotí projekty na základě hodnotících tabulek;
 • registruje žádosti do informačního systému MSSF-Monit;
 • vypracovává celkový přehled výsledků projektů pro regionální radu (včetně posouzení a úprav navrhovaných příspěvků ze strukturálních fondů a dalších národních zdrojů);
 • připravuje návrhy smluv;
 • poskytuje administrativní podporu pro Regionální radu;
 • účastní se na kontrolách projektů, která před podpisem smlouvy o poskytnutí finanční pomoci provádí regionální pobočka CRR;
 • připravuje podklady pro jednání Výboru regionálního rozvoje.

Kontakty na Sekretariát Regionální rady

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.