NUTS
Změnit programovací období

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze 4. června 2004
Č.j.: M/200245/04

Pokyn MŽP č. 3/2004
pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 - 2006

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tento pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen ”ministerstvo”) upravuje způsob, kterým žadatel získá vyjádření příslušného úřadu pro projekty, ucházející se o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci operačních programů, jednotných programových dokumentů a iniciativ Společenství (dále jen “programový dokument”), z hlediska nutnosti tyto projekty posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).
 2. Příslušným úřadem pro vydávání vyjádření podle tohoto pokynu je odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC ministerstva a odbory životního prostředí krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.
 3. Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC ministerstva (dále jen „odbor“) vydává vyjádření pro žadatele:
  1. v rámci programových dokumentů:
   1. Iniciativa Společenství Interreg,
   2. Operační program Infrastruktura,
   3. Operační program Podpora průmyslu a podnikání,
   4. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,
  2. k projektům:
   1. ze Společného regionálního operačního programu, jejichž předkladatelem jsou kraje,
   2. z Jednotného programového dokumentu pro Prahu - Cíl 2, jejichž předkladatelem je Magistrát hlavního města Prahy.

  Odbor může projekty ze všech těchto programových dokumentů postoupit k  vyřízení odborům výkonu státní správy I – IX ministerstva.

 4. Odbory životního prostředí krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy vydávají vyjádření pro žadatele v rámci těchto programových dokumentů:
  1. Společný regionální operační program,
  2. Jednotný programový dokument pro Prahu - Cíl 2,

  a to kromě projektů uvedených v článku 1, odstavec 3, bod 3.2, pro něž je příslušným úřadem odbor. V případě pochybností je rozhodující vyjádření odboru.

Článek 2
Předmět posuzování

 1. Předmětem posuzování podle tohoto pokynu jsou projekty, ucházející se o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci programových dokumentů, uvedených v článku 1, odstavec 1 tohoto pokynu.

 2. Tyto projekty nejsou předmětem posouzení podle tohoto pokynu, pokud jejich realizace nevyžaduje vydání správního rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů.

Článek 3
Postup při posuzování žádostí

 1. Žadatel předloží úřadu příslušnému dle článku 1, odstavec 3 nebo 4, oznámení o projektu podle přílohy č. 1 k tomuto pokynu. Součástí oznámení musí být stanovisko orgánu ochrany přírody (krajského úřadu, případně správy chráněné krajinné oblasti nebo národního parku) z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Na základě tohoto oznámení příslušný úřad určí, zda projekt vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.

 2. Příslušný úřad:

  1. v případě, že projekt nevyžaduje posouzení EIA, vydá k této skutečnosti vyjádření podle tohoto pokynu,

  2. v případě, že záměr uvedený v projektu spadá do působnosti zákona, zajistí jeho posouzení, nebo vyzve žadatele k předložení oznámení podle zákona úřadu, který je pro něj příslušným úřadem. Výsledek posouzení je přílohou projektové žádosti.

  V případě pochybností je rozhodující vyjádření odboru.

Článek 4
Projekty nevyžadující podání oznámení podle tohoto pokynu

 1. Žadatelé, jejichž projekt již posuzovacím řízením prošel a bylo jim vydáno stanovisko EIA či závěr zjišťovacího řízení, že jejich projekt nevyžaduje posouzení, nezasílají příslušnému úřadu oznámení podle tohoto pokynu. Stanovisko EIA nebo závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje posouzení, jsou přílohou projektové žádosti.

 2. Žádat o vydání vyjádření a oznámení příslušnému úřadu nemusí předkládat ti žadatelé, kteří mají v okamžiku podání projektové žádosti platné územní rozhodnutí nebo platné stavební povolení.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

 1. Pokud příslušný úřad neobdrží oznámení o projektu nejpozději do 14 dnů před termínem stanoveným pro ukončení kola programového dokumentu, nemusí vydat vyjádření před ukončením takového kola výzvy.

 2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva.

Odborný gestor: odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Zpracovatel: Mgr. Michal Petrů, Lucie Klocová

RNDr. Libor Ambrozek
ministr

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.