NUTS
Změnit programovací období

Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000

Žadatelé, kteří žádají o příspěvek z programu SROP a JPD Praha Cíl 2 na záměr uvedený v rámci níže vyjmenovaných priorit, opatření a podopatření programových dokumentů, nemusejí žádat o stanovisko podle ust. § 45h zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, příslušný úřad (odbor životního prostředí KÚ, správa CHKO nebo NP, újezdní úřad).

A) SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP):

Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Tyto záměry:
 • Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu)
 • Záměry spojené s nákupem služeb (podmiňujících rozvoj podniku, např. pořízení podnikatelských plánů, certifikátů jakosti, riziková analýza apod.)

Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Tyto záměry:
 • Nákup dopravního prostředku pro veřejnou dopravu (včetně specifického vozového parku)
 • Nákup specifického vozového parku
 • Nákup technologie pro integrovaný systém veřejné dopravy
 • Odbavovací a informační systém pro cestující
 • Informatika pro neslyšící a nevidomé cestující na zastávkách i ve vozidlech

Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Tyto záměry:
 • Stavební obnova místnosti pro využití jako ICT centra s veřejnosti přístupným Internetem (maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů projektu)
 • Vybavení a zařízení veřejného informačního centra s veřejnosti přístupovým internetem
 • Zavedení veřejně přístupného Internetu
 • Nákup počítačů, terminálů
 • Nákup software potřebného nebo vhodného pro provoz ICT centra (specializovaný software)
 • Nákup základního příslušenství k PC
 • Nákup vybraného příslušenství k PC (PC literatura)
 • Vybudování regionálních komunikačních sítí
 • Vybudování lokálních komunikačních sítí s veřejnosti přístupným Internetem
 • Nákup technologií nutných pro provoz lokálních komunikačních sítí

Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Tyto záměry:
 • Nákup technologie, počítačů, software, rozvody počítačové sítě
 • Dopravní prostředek nezbytný pro udržení provozu a další rozvoj sociálních a vzdělávacích služeb a služeb v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti

Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

Tyto záměry:
 • Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací
 • Informační, propagační kampaň
 • Pořádání přednášek, seminářů, workshopů
 • Poradenská činnost
 • Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže
 • Pracovní terapie
 • Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně)
 • Rehabilitační pomůcky spojené bezprostředně s realizací projektu
 • Učební pomůcky a studijní materiály
 • Didaktická technika
 • Výstavní technika (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely)
 • Pořádání výstav, kulturních a společenských akcí
 • Tlumočení, překlady
 • Sociální služby pro cílové skupiny
 • Materiál, suroviny a drobné pracovní nástroje
 • Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky
 • Osobní záměry
 • Cestovné a stravné

Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Tyto záměry:
 • Pořádání přednášek, školení, seminářů, workshopů
 • Kurzy, stáže
 • Poradenská činnost
 • Učební pomůcky a studijní materiály
 • Didaktická technika
 • Vypracování analýz a studií
 • Brožury, publikace
 • Informační a propagační kampaně
 • Tlumočení a překlady
 • Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky
 • Osobní záměry
 • Cestovné a stravné

Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Tyto záměry v rámci obou podopatření:
 • Záměry spojené s pořízením propagačních materiálů, na propagační a informační kampaň
 • Záměry spojené s organizací seminářů, veletrhů, sympozií, konferencí v oblasti cestovního ruchu
 • Záměry spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu (pronájem, postavení a provozování výstavního stánku)
 • Záměry spojené s nákupem poradenských služeb, podmiňujících rozvoj organizace (např. pořízení podnikatelského plánu, studie proveditelnosti, pořízení certifikátů jakosti apod.)
 • Záměry spojené s aplikací národních standardů kvality služeb cestovního ruchu (včetně certifikace a systému kontroly)
 • Záměry spojené s pořízením marketingových studií v oblastech cestovního ruchu

Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR

Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Tyto záměry v rámci obou podopatření:
 • Vybavení či rozvoj turistických informačních systémů (vybavení informačního centra, nákup počítačů, terminálů a vybraného software, základní příslušenství k PC

Priorita 5. Technická pomoc

Celá priorita.
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.