NUTS
Změnit programovací období

Důležité informace pro žadatele - 2. kolo výzvy SROP

 1. Žadatelé o financování akce se musí řídit aktuální dokumentací k danému kolu výzvy.

 2. Ve 2. kole výzvy jsou vyhlašovány pouze dvě grantová schémata Společného regionálního operačního programu: Jednotný komunikační styl 2004 (opatření 4.1.2 SROP) a Síť sociální integrace 2004 (opatření 3.2 SROP).

 3. Každá akce musí naplňovat indikátory v příslušném grantovém schématu, a to alespoň v takové výši, která odpovídá finančnímu podílu akce na grantové schéma (tzv. optimální výše).

 4. V průběžných (etapových) platbách může být vyplaceno max. 85 % celkové hodnoty grantu. Zbylých 15 % grantu bude vyplaceno až v závěrečné platbě po ukončení akce.

 5. Podniky, kde 25 nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo kontroluje, společně nebo individuálně, jeden nebo více orgánů státní správy, kraj nebo obec nepatří mezi malé a střední podniky.

 6. Přílohu 6 Pokynů pro žadatele „Čestné prohlášení“ o zajištění profinancování akce předloží žadatel v rámci nepovinných příloh Žádosti o financování akce.

 7. Výdaje v naturáliích:

  • Mezi tyto výdaje patří poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací. Součástí těchto výdajů ale není poskytnutí stavebního materiálu.

  • V případě vkladu pozemku nebo nemovitosti jsou tyto výdaje v naturáliích oceňovány znaleckým posudkem ne starším jednoho roku.

 8. Příloha Žádosti o financování akce – Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí:

  • Posouzení vlivu na životní prostředí EIA může být součástí stavebního povolení a v tomto případě se tudíž nemusí dokládat samostatně.

  • Posouzení vlivu akce na území soustavy Natura 2000 musí být doloženo jako samostatná příloha ve všech případech.

 9. Povinné přílohy Žádosti:

  • Titulní listy všech příloh musí být podepsány statutárním zástupcem, aby bylo možné rozlišit originál a prostou kopii (na kopiích bude okopírovaný podpis).

  • U povinných příloh, které nejsou pro danou akci relevantní, je nutné vložit titulní list a na druhém listu uvést, že se příloha nedokládá a případně důvod nepředložení.

 10. ELZA – Monitorovací ukazatele

  • V ELZe v záložce Ukazatele je uvedeno několik ukazatelů navíc. Žadatelé se ale musí řídit Přílohami B a C Pokynů pro žadatele, kde jsou uvedeny adekvátní ukazatele pro příslušné grantové schéma. V této záložce si žadatel vybírá ke každému zvolenému ukazateli měrnou jednotku. Názvy těchto jednotek v ELZe jsou mírně odlišné od měrných jednotek uvedených v Přílohách B a C Pokynů. Proto pro upřesnění je třeba se vždy podívat do těchto Příloh.

  • Jakmile je Žádost dokončena a finálně uložena, je nutné ji ještě před zavřením vytisknout. Po zavření ELZy již finálně uložený soubor nelze otevřít, aniž by žadatel musel změnit unikátní kód Žádosti.

  • Při práci s Elzou doporučujeme využívat kontextovou nápovědu – tlačítko F1.

 11. Studie proveditelnosti a CBA

  • V případě výběru příslušné osnovy pro zpracování Studie proveditelnosti a CBA se vychází z celkových nákladů akce (uznatelných i neuznatelných) bez DPH.

  • Pro výpočet ukazatelů finanční rentability akce v rámci Studie proveditelnosti a CBA se používá diskontní sazba r = 5%.

 12. Doklad o právní subjektivitě

  • Výpis z živnostenského rejstříku a současně výpis z obchodního rejstříku bude vyžadován pouze u fyzických osob s povinností zápisu do obchodního rejstříku (právnické osoby zapsané v obchodního rejstříku dokládají pouze výpis z obchodního rejstříku).

  • U části akce, pro kterou se nevyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení, předkládá žadatel dokumentaci podrobně popisující předmět akce, která je nezbytná pro posouzení předkládaného záměru. Z tohoto důvodu je nutné předložit projektovou dokumentaci k této části akce již k Žádosti o financování akce.

 13. Grantové schéma Síť sociální integrace:

  • Náklady na projektovou dokumentaci nejsou součástí uznatelných nákladů v rámci opatření 3.2 SROP. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat nejdříve od doby registrace Žádosti o financování akce.

  • Projektová dokumentace podrobně popisuje předmět akce a je potřebná k posouzení předkládaného záměru. Tato příloha musí být dodána s Žádostí o financování akce.

 14. Hodnotící kritéria grantového schématu Síť sociální integrace (příloha č. 7 Pokynů pro žadatele):

  • Bod 2.5 „Do jaké míry řeší akce problematiku v oblasti sociální integrace, návratu na trh práce a celoživotní vzdělávání?“

   • U tohoto hodnotícího kritéria se nepoužívá při hodnocení administrativním týmem GS Doklad o partnerství. Doklad o partnerství je povinnou přílohou Žádosti o financování akce.

  • Bod 3.5 „ V jaké míře naplňuje akce kvantitativní cíle opatření – vytvoření hrubých pracovních míst v přímé souvislosti s akcí?

   • Optimální počet vytvořených nových pracovních míst vzhledem k velikosti rozpočtu akce je 1 pracovní místo na každé započaté 2,1 mil. Kč celkových uznatelných nákladů.

 15. Grantové schéma Jednotný komunikační styl 2004:

  • Projektová dokumentace – u neinvestičních akcí předkládá žadatel dokumentaci podrobně popisující předmět akce, která je nezbytná pro posouzení předkládaného záměru. Z tohoto důvodu je nutné předložit projektovou dokumentaci už k Žádosti o financování akce.

  • Součástí dokumentace by měl být i grafický náhled výsledku realizace akce, aby bylo možné vyhodnotit specifické kritérium přijatelnosti, tedy zda akce respektuje Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci GS JKS 2004.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.