NUTS
Změnit programovací období

Vymezení odvětví pro veřejnou podporu

Veřejnou podporu tak, jak je pojímána ve SROP, legislativně upravuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a dále Nařízení Komise č. 70/20011 ze dne 12. ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o EU o státní pomoci malým a středním podnikům a Nařízení Komise č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis.

Dne 19. 4. 2004 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj zastoupené odborem řídícího orgán SROP a JPD Praha pro Cíl 2 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen Úřad) k žádosti o výjimku ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004-2006.

Úřad konstatoval, že podpora v rámci opatření:

2.1 Rozvoj dopravy v regionech,
2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech,
2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst,
3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
3.2 Podpora sociální integrace v regionech,
3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů a
4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

není za podmínek v nich stanovených dle zákona o veřejné podpoře zakázána.

Úřad dále posoudil, že veřejná podpora v rámci opatření:

1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech,
4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu,
4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu a
4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

je za podmínek poskytování vymezených ve výroku rozhodnutí úřadu slučitelná se závazky zákona o veřejné podpoře. Věcné rozhodnutí úřadu a omezení veřejné podpory v rámci SROP se tedy týká pouze těchto čtyř opatření, kde mohou být předkladateli podnikatelské subjekty.

Na základě rozhodnutí Úřadu je veřejná podpora poskytovaná v rámci programu SROP specifikována následovně:

Obecně:

 • Veřejná podpora, s výjimkou podpory de minimis, pro drobné, malé či střední podnikatele nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu, na vývoz a na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží importovaného.
 • Veřejná podpora, s výjimkou podpory de minimis, pro velké podnikatelské subjekty nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu, ocelářského průmyslu, průmyslu syntetických vláken, průmyslu stavby lodí a průmyslu výroby motorových vozidel.
 • Podpora de minimis nesmí být poskytnuta v oblasti dopravy a u podpory při vývozu či přednostním používání domácího zboží na úkor zboží importovaného.
 • V rámci podpory podnikatelských subjektů bude respektována regionální mapa intenzity veřejné podpory (kterou vzala na vědomí vláda ČR usnesením č. 1315 ze dne 10.12.2001 – změna této mapy povede k úpravě dle aktuálního znění), kdy rozsah veřejné podpory nepřekročí 46-50% celkové hodnoty uznatelných nákladů projektu.
 • Náklady malých a středních podniků na pořízení nehmotných aktiv, které jsou tvořeny patenty, licencemi, know-how a nepatentovanými technickými znalostmi lze započítat v plné výši, zatímco u ostatních podniků lze tyto náklady započítat pouze do výše 25% hodnoty uznatelných nákladů.
 • U projektů podnikatelských subjektů v odvětví dopravy nelze do vhodných nákladů zahrnout náklady na pořízení dopravních prostředků.

Podle opatření:

Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

 • podpora drobných podniků bude poskytována jako podpora de minimis
 • podpora bude poskytována pouze na území vymezeném v Příloze C Programo­vého dodatku SROP
 • podpora vztahujícím se k nákladům na poradenské služby pro jednotlivé projekty nesmí přesáhnout 50 % nákladů vynaložených na tyto služby

Opatření 4.1.2 Podpora lokálních služeb cestovního ruchu

 • podpora bude poskytována jako podpora de minimis

Opatření 4.2.1. Podpora národní infrastruktury cestovního ruchu

 • podpora pro malé a střední podniky bude poskytována v souladu s Nařízením Komise ES č 70/20012
 • podpora pro ostatní podniky přesahuje podpory de minimis

Opatření 4.2.2 Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu

 • podpora pro malé a střední podniky bude poskytována v souladu s Nařízením Komise ES č. 70/2001

Detailní vymezení odvětví s omezenou podporou (tzv. citlivé a specifické sektory)

Rozhodnutí ÚOHS uvádí odvětví u nichž je podpora omezena, nebo zakázána. Tyto tzv. citlivé a specifické sektory jsou zastoupeny následujícími odvětvími: výroba motorových vozidel, výroba syntetických vláken, ocelářství, uhelný průmysl, průmysl stavby lodí a doprava. Toto vymezení je uvedeno níže. Postup při posuzování veřejné podpory v případě těchto sektorů včetně jejich vymezení upravují rovněž tzv. Metodické pokyny Úřadu, které jsou dostupné na webové adrese www.compet.cz (odkaz veřejná podpora). Dle platného znění předpisů, resp. judikatury ES uvedených v textu dopisu, jsou specifické sektory vymezeny následovně:

 • výroba motorových vozidel (viz Multisektorální rámec pro podporu velkých investičních projektů, příloha C, publikováno v Official Journal, 19.3.2002, C 70):

Odvětví výroby motorových vozidel představuje vývoj, výrobu a montáž „motorových vozidel“, „motorů pro motorová vozidla“ a „modulů nebo subsystémů“ takových vozidel nebo motorů, a to prováděné buď přímo výrobcem nebo „subdodavatelem první úrovně“, přičemž pokud jde o tyto subdodavatele, je to prováděno v kontextu určitého „souhrnného projektu“.

Pojem motorová vozidla zahrnuje osobní, dodávkové, nákladní automobily, silniční traktory, autobusy a jiná průmyslová vozidla. Nezahrnuje závodní automobily, automobily určené k použití pouze v terénu (např. vozidla určená pro dopravu po sněhu či golfová vozítka), motocykly, přívěsy, zemědělské a lesní traktory, obytné automobily, vozidla zvláštního určení (např. hasičské vozy, pojízdné dílny), vozy určené ke svozu odpadu, manipulační vozidla (např. vysokozdvižné vozíky, plošinové vozíky apod.) a vojenská vozidla určená pro armádu.

Pojem motory pro motorová vozidla značí vznětové, zážehové, turbínové, plynové, hybridní, elektromotory a jiné motory pro motorová vozidla.

Modul nebo subsystém je definován jako sestava primárních součástí určených pro vozidlo nebo motor, který je vyráběn, sestavován nebo montován subdodavatelem první úrovně a který je dodáván prostřednictvím počítačového objednávkového systému nebo na bázi „just in time“ (právě ve správnou dobu). Zajištění zásobování a skladovací systémy a subdodavatelské kompletovací operace, které jsou součástí výrobního řetězce, jako např. lakování montážních podskupin, rovněž patří k těmto modulům a subsystémům.

Subdodavatel první úrovně značí dodavatele, který dodává výrobci, nese spoluzodpovědnost za konstrukci a vývoj, a který provádí výrobu a montáž nebo zajišťuje dodávky montážních podskupin nebo modulů výrobce automobilů v průběhu jednotlivých fází výroby či montáže. Tito dodavatelé bývají vázáni na výrobce smlouvou, která trvá po dobu životnosti modelu (např. dokud určitý model není upraven nebo nahrazen). Subdodavatel první úrovně může také dodávat služby, zejména logistické služby, jako např. řízení centra dodávek.

Souhrnný projekt představuje takový projekt, pod který spadá jeden či více projektů subdodavatelů první úrovně, v rámci nichž je zajištěna dodávka modulů a subsystémů pro vyráběná vozidla či motory, přičemž tyto projekty se realizují na místě pro investici nebo na jedné či více průmyslových zónách, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti. Souhrnný projekt trvá po takovou dobu, po jakou běží investiční projekt výrobce vozidel. Investice subdodavatele první úrovně splňuje definici, pokud alespoň polovina výroby vznikající díky dotyčné investici je dodávána konkrétnímu výrobci a do jeho závodu.

 • výroba syntetických vláken (viz Multisektorální rámec pro podporu velkých investičních projektů, příloha D, publikováno v Official Journal, 19.3.2002, C 70) zahrnuje:

extruzi/texturizaci (protlačování, tvarování) všech druhových typů vláken a přízí na bázi polyesterové, polyamidové, akrylové nebo polypropylénové, a to bez ohledu na jejich finální použití nebo polymeraci (včetně polykondenzace), pokud je integrována s extruzí do jednoho výrobního celku, nebo jakýkoli pomocný proces, který je spojen se souběžnou instalací extruzní/texturizační kapacity ze strany příjemce nebo jiné společnosti v rámci skupiny (holdingu), k níž náleží a která je při dané konkrétní průmyslové činnosti integrována s touto kapacitou do jednoho výrobního celku.

 • ocelářství (viz sdělení Evropské komise o Multisektorálním rámci pro regionální podporu velkých investičních projektů a o Podpoře na záchranu, restrukturalizaci a ukončení provozu v ocelářském průmyslu, příloha B, publikováno v Official Journal, 19.3.2002, C 70).

Ocelářským průmyslem se rozumí průmysl, který zpracovává železnou rudu, s výjimkou pyritu, houbovité železo nebo ocel, železný šrot manganovou rudu na výrobu následujících výrobků:

 1. surové železo a feroslitiny, a to:
  • surové železo pro ocelářský průmysl
  • slévárenské a ostatní surové železo
  • zrcadlovina a vysokouhlíkový feromangan
 2. surové výrobky a polotovary ze železa, obyčejné nebo speciální oceli včetně výrobků pro opětovné použití a převálcování, a to:
  • tekutá ocel litá nebo nelitá do ingotů, včetně ingotů na kování
  • polotovary, konkrétně sochory, bloky, ploštiny, předvalky a polotovary pro pocínování, široké svitky válcované za tepla kromě svitků klasifikovaných jako finální výrobky
 3. za tepla válcované finální výrobky ze železa, obyčejné nebo speciální ocele, a to:
  • kolejnice, pražce, loďařské desky, samostatné desky, stropní nosníky, hrubé profily 80 mm a více, štětovnice
  • tyče a profily pod 80 mm a plocháče pod 150 mm
  • drát
  • kruhové a čtvercové produkty pro roury
  • za tepla válcované pruhy a pásy, včetně pásů pro roury
  • za tepla válcované plechy do síly 3 mm
  • tabule a plechy v síle 3 mm a více, univerzální tabule v síle 150 mm a více
 4. finální výrobky ze železa, obyčejné a speciální ocele, a to:
  • pocínované plechy, bílé plechy cínověolověné, černé plechy, pozinkované plechy a ostatní povlakované plechy
  • za studena válcované plechy pod 3 mm síly
  • elektroplechy
  • pásy na pocínování
  • za studena válcované plechy a ve svitcích a pásech, síly 3 mm a více
  • bezešvé trubky, roury a duté profily
  • svařované železné a ocelové trubky a roury, jejichž vnější průměr přesahuje 406.4 mm
 • uhelný průmysl (viz nařízení Rady č. 1407/2002 ze dne 23.7.2002, o veřejné podpoře pro uhelný průmysl, publikováno v Official Journal, 2.8.2002, L 205)

Pro účely veřejné podpory v uhelném průmyslu uvádí nařízení pouze definici uhlí (jakožto citlivého produktu). Pod tímto pojmem se rozumí uhlí vysoké, střední a nízké jakosti kategorie A a B podle mezinárodního systému kodifikace pro uhlí vydaného Ekonomickou komisí Spojených národů pro Evropu.

 • průmysl stavby lodí (viz Rámec pro veřejnou podporu určenou na stavbu lodí, publikováno v Official Journal, 30 12 2003, C 317)

Do průmyslu stavby lodí spadají všechny podnikatelské subjekty, které se zabývají stavbou lodí, opravou lodí a konverzí lodí a dále také veškeré spřízněné subjekty.

 1. stavba lodí znamená stavbu, ve Společenství, námořních komerčních plavidel s vlastním pohonem
 2. oprava lodí znamená opravu nebo generální opravu ve Společenství námořních komerčních plavidel s vlastním pohonem
 3. konverze lodí znamená konverzi, ve Společenství, námořních komerčních plavidel s vlastním pohonem a s výtlakem nejméně 1 000 gt, za podmínky, že konverzní operace zahrnují radikální změny nákladového prostoru, trupu lodi, pohonného systému nebo infrastruktury zařízení pro cestující.
 4. Pod pojmem námořní komerční plavidla s vlastním pohonem se rozumí:
  • Plavidla s výtlakem nejméně 100 gt používaná pro přepravu cestujících a/nebo zboží
  • Plavidla s výtlakem nejméně 100 gt pro výkon specializovaných služeb (např. vodní bagry a ledoborce)
  • Vlečná plavidla s výkonem nejméně 365 kW
  • Rybářská plavidla s výtlakem nejméně 100 gt pro export vně Společenství
  • Nedokončené plovoucí a mobilní konstrukce výše uvedených plavidel.

  Pro účely výše uvedené definice pojem námořní plavidlo s vlastním pohonem představuje plavidlo, které má vlastní trvalý pohon a řízení a tím splňuje všechny parametry pro samostatnou plavbu po oceánu. Vojenská plavidla (tj. plavidla, která jsou z hlediska základních parametrů struktury a způsobilosti speciálně určená výlučně k použití pro vojenské účely, jako např. válečné lodi a jiná plavidla k útočným a obranným akcím) a provedené modifikace, nebo prvky přidané k jiným plavidlům výhradně pro vojenské účely sem nespadají za předpokladu, že jakákoliv opatření nebo praktiky aplikované ve vztahu k takovýmto plavidlům, modifikacím nebo prvkům nepředstavují skryté akce provedené ve prospěch komerční stavby lodí v rozporu s úpravou veřejné podpory;

 5. spřízněný subjekt znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která:
  • vlastní nebo kontroluje podnikatelský subjekt, který se zabývá stavbou, opravou nebo konverzí lodí, nebo
  • je vlastněna nebo kontrolována přímo či nepřímo, prostřednictvím akcií či jinak podnikatelským subjektem, který se zabývá stavbou, opravou nebo konverzí lodí.

Kontrola vzniká tehdy, kdy podnikatelský subjekt, který se zabývá stavbou, opravou nebo konverzí lodí, vlastní nebo kontroluje více než 25% podílu druhého subjektu nebo naopak.

 • doprava (acquis v oblasti dopravy, rozsudek Soudu „Arret de la Cour du 29.6.2002 Aff C-351/98 Espagne contre Commission on the Commssion’s RENOVE decision“)

Odvětví dopravy je pro účely aplikace pravidel o veřejné podpoře reprezentováno podnikatelskými subjekty nebo ekonomickými činnostmi podnikatelských subjektů, které nabízejí dopravní služby třetím subjektům.

Uvedený výklad se týká rovněž doplňkových (vedlejších) dopravních činností za nájemné a úplatu v rámci podniku. Pro účely pravidel veřejné podpory, které zakazují podporu ve prospěch odvětví dopravy, je třeba zajistit, aby z poskytnuté podpory nebyly financovány činnosti spadající do odvětví dopravy.

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh není možné podporovat v rámci veřejné podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise č. 69/2001 a veřejné podpory ve smyslu nařízení Komise č. 70/2001
Číslo nomenklatury Název zboží
Kapitola 1 Živá zvířata
Kapitola 2 Maso a poživatelné droby
Kapitola 3 Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 4 Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 5  
05.04 Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
05.15 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání
Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produkty
Kapitola 7 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 9 Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
Kapitola 10 Obiloviny
Kapitola 11 Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin
Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Kapitola 13  
ex 13.03 Pektin
Kapitola 15  
15.01 Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“
15.03 Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené
15.04 Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07 Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
15.12 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
15.17 Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17  
17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
17.02 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
17.03 Melasa, též odbarvená
17.05 Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18  
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných částí rostlin
Kapitola 22  
22.04 Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
22.05 Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
ex 22.08 ex 22.09 Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápojů
22.10 Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Kapitola 24  
24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45  
45.01 Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach umletý
Kapitola 54  
54.01 Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avšak nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)
Kapitola 57  
57.01 Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)
1 novelizované nařízením Komise (ES) č. 364/2004 z 25. února 2004
2 novelizované nařízením Komise (ES) č. 364/2004 z 25. února 2004
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.