NUTS
Změnit programovací období
Zastupitelstvo kraje

  v přenesené působnosti podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
  regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně
  a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
  okresních úřadů

  k usnesením rady kraje č. 34/2460 ze dne 4. 9. 2003
             č. 36/2697 ze dne 27. 11. 2003
             č. 39/2901 ze dne 5. 2. 2004
             č. M72/3242 ze dne 6. 5. 2004
             č. 46/3730 ze dne 9. 9. 2004
             č. 46/3700 ze dne 9. 9. 2004
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 18/578/1 ze dne 25. 9. 2003
             č. 20/783/1 ze dne 18. 12. 2003
             č. 23/908/1 ze dne 13. 5. 2004

(č. usnesení)

  25/1122/1
1) b e r e  n a  v ě d o m í

  Hodnotící zprávu pro první kolo výzvy Společného regionálního
  operačního programu

  25/1122/1
2) s c h v a l u j e

  projekty navržené pro financování v rámci prvního kola výzvy
  pro Společný regionální operační program dle upravené přílohy
  č. 1 tohoto usnesení

  25/1122/1
3) s c h v a l u j e

  náhradní projekty pro financování v rámci prvního kola výzvy
  pro Společný regionální operační program dle upravené přílohy
  č. 2 tohoto usnesení

  25/1122/1
4) s c h v a l u j e

  grantová schémata dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.