NUTS
Změnit programovací období

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE
v přenesené působnosti při plnění úkolů Regionální rady

3. zasedání zastupitelstva kraje
konané dne 17. 2. 2005

Název materiálu: Hodnotící zpráva pro druhé kolo výzvy Společného regionálního operačního programu

Na 3. zasedání zastupitelstva kraje byla projednána Hodnotící zpráva pro druhé kolo výzvy Společného regionálního operačního programu. Materiál byl předložen náměstkem hejtmana kraje Mgr. Pavlem Drobilem.

Jedinou připomínku k materiálu vznesl RSDr. Karel Kuboš. Připomínka se týkala opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, kde byla stanovena prahová hranice bodového hodnocení na úroveň 70 %. RSDr. Kuboš vznesl návrh snížit pro toto opatření prahovou hranici na 65 %, což by znamenalo, že nad prahovou hranici se dostanou další tři projekty. Dále vznesl dotaz, zda se prahová hranice bude týkat i dalších kol výzvy do Společného regionálního operačního programu. Náměstek hejtmana kraje Mgr. Pavel Drobil zdůvodnil navrženou prahovou hranici tak, že dalším projektem v pořadí je projekt obce Sedlnice, který žádá ze strukturálních fondů cca 7,5 mil. Kč, z alokace však již zůstalo pouze cca 1,7 mil. Kč s tím, že bude vhodnější kumulovat prostředky v dalším kole výzvy. Mgr. Drobil dále vysvětlil, že navržená prahová hranice se týká pouze 2. kola výzvy Společného regionálního operačního programu. RSDr. Kuboš vysvětlení přijal a připomínku stáhl.

Proběhlo hlasování o materiálu:
  • 61 pro
  • 0 proti
  • 2 se zdrželi

Usnesení bylo přijato.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Usnesení ZK
Příloha č. 2 - Seznam projektů doporučených k uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci
Příloha č. 3 - Seznam náhradních projektů
Příloha č. 4 - Grantová schémata navržená ke schválení

V Ostravě 17. 2. 2005

Zpracoval: Mgr. Martin Štefka

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.