NUTS
Změnit programovací období
Zastupitelstvo kraje

  v přenesené působnosti při plnění úkolů Regionální rady
  k usnesení rady kraje č. 3/212 ze dne 2. 2. 2005
                              
(č. usnesení)

  3/62/1
1) b e r e  n a  v ě d o m í

  Hodnotící zprávu pro druhé kolo výzvy Společného regionálního
  operačního programu

  3/62/1
2) s c h v a l u j e

  prahovou úroveň bodového hodnocení ve výši:
  60 % pro podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní
  infrastruktury
  60 % pro podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti
  v regionech
  70 % pro opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních
  technologií v regionech
  65 % pro opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských
  zdrojů v regionech
  63,5 % pro podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní
  infrastruktury cestovního ruchu
  jako hranici pro udržení kvality realizovaných projektů, pod
  kterou nebudou projekty podpořeny

  3/62/1
3) s c h v a l u j e

  projekty navržené pro financování v rámci druhého kola výzvy
  Společného regionálního operačního programu dle přílohy č. 1
  tohoto usnesení

  3/62/1
4) s c h v a l u j e

  náhradní projekty pro financování v rámci druhého kola výzvy
  Společného regionálního operačního programu dle přílohy č. 2
  tohoto usnesení

  3/62/1
5) s c h v a l u j e

  grantová schémata dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

  3/62/1
6) s o u h l a s í

  s dopracováním dokumentace grantových schémat uvedených
  v příloze č. 3 tohoto usnesení před jejich vyhlášením
  na základě aktuální dokumentace zpracovávané Řídícím orgánem
  SROP a případných připomínek Řídícího orgánu SROP

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.