NUTS
Změnit programovací období
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Usnesení
z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE
konaného dne 29. 9. 2005
----------------------------------------------------


Zastupitelstvo kraje
v přenesené působnosti při plnění úkolů Regionální rady
k usnesení rady kraje č. 27/1211 ze dne 20. 9. 2005

(č. usnesení)
6/648/1
1) b e r e   n a   v ě d o m í
Hodnotící zprávu pro 4. kolo výzvy Společného regionálního operačního programu

6/648/1
2) s c h v a l u j e
projekty navržené pro financování v rámci 4. kola výzvy Společného regionálního operačního programu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

6/648/1
3) s c h v a l u j e
náhradní projekty pro financování v rámci 4. kola výzvy Společného regionálního operačního programu dle  přílohy č. 2  tohoto usnesení

Stránka aktualizována: říjen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.