NUTS
Změnit programovací období
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Usnesení
z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE
konaného dne 23. 2. 2006 ---------------------------------------------------- Zastupitelstvo kraje v přenesené působnosti při plnění úkolů Regionální rady k usnesení rady kraje č. 51/2010 ze dne 1. 2. 2006 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/645/1 ze dne 29. 9. 2005 (č. usnesení) 9/850/1 1) b e r e n a v ě d o m í informaci o navýšení alokace pro páté kolo výzvy Společného regionálního operačního programu v podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury na částku 101 572 416,- Kč a v opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech na částku 41 244 152,- Kč 9/850/1 2) b e r e n a v ě d o m í Hodnotící zprávu pro páté kolo výzvy Společného regionálního operačního programu uvedenou v příloze č. 6 předloženého materiálu 9/850/1 3) s c h v a l u j e prahovou úroveň bodového hodnocení ve výši: 50 % pro podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury 50 % pro opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 9/850/1 4) s c h v a l u j e projekty navržené pro financování v rámci pátého kola výzvy Společného regionálního operačního programu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení x x x
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.