NUTS
Změnit programovací období

Často kladené otázky

Kdo mi podá informace o Společném regionálním operačním programu?
Informace o SROP v našem regionu (region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko, totožný s územím Moravskoslezského kraje) podává Sekretariát Regionální rady na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje). Adresa: Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava (tel: 595 622 318, 595 622 544). V případě priority zaměřené na podnikání podává informace také regionální pobočka CzechInvestu (Výstavní 8, Ostrava, tel: 597 479 212). V otázkách realizace Vašeho vybraného projektu Vám poradí pracovníci regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj (28. října 165, Ostrava, tel.: 597 081 424). Kontakty na všechny zprostředkující subjekty v regionu naleznete na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Jak zjistím, zda jsem oprávněným předkladatelem projektu?
Cíle SROP jsou naplňovány v jednotlivých prioritách a opatřeních. V dokumentu Programový dodatek SROP je u každého opatření definován možný žadatel dotace (tzv. konečný příjemce nebo konečný uživatel). Aktuálně lze získat informace z Příručky pro žadatele pro danou výzvu a z textu výzvy pro předkládání projektů do SROP.

Jak dlouho může trvat realizace projektu?
Délka projektu je závislá na aktuálně vyhlášených podmínkách výzvy k předložení projektů do SROP. Výzvu vyhlašuje zastupitelstvo kraje v působnosti Regionální rady.

Mohu začít realizovat projekt před podáním žádosti?
Samozřejmě můžete. Mohou však být podány pouze projekty, které byly zahájeny nejdříve po 1. 5. 2004. Náklady na projekt jsou ovšem uznatelné až od data registrace Vašeho projektu na Sekretariátu Regionální rady. Předem realizované náklady Vašeho projektu jsou neuznatelnými náklady a nebudete na ně moci žádat dotaci. Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady mohou být považovány za uznatelný náklad pokud vznikly po 1.5.2004, nesmí však přesáhnout 5 % celkových uznatelných nákladů projektu. Tato výjimka se nevztahuje na projekty žadatelů, kteří žádají o veřejnou podporu v rámci „skupinové výjimky“ – u těchto jsou uznatelné náklady vždy až po registraci jejich žádosti.

Mohu začít realizovat projekt před podpisem smlouvy s Řídícím orgánem o financování mého projektu ze strukturálních fondů EU?
Ano, v té době již můžete realizovat Váš projekt. Náklady na projekt jsou uznatelné již od data registrace projektu na Sekretariátu Regionální rady.

V případě, že vyhlašuji výběrové řízení - v které fázi je třeba je vyhlásit?
Libovolně po datu 1. 5. 2004 - v elektronickém formuláři projektové žádosti ELZA uvedete předpokládané zahájení a ukončení výběrového řízení spolu se způsobem vyhlášení a jeho popisem. Výběrové řízení tedy můžete vyhlásit před podáním žádosti, po registraci (pak mohou být náklady spojené s výběrovým řízením uznatelným nákladem) nebo také až po podepsání smlouvy. Při vyhlášení výběrového řízení postupujte podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a dle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele. Nezapomeňte, že projekt musíte zahájit nejpozději 6 měsíců od podpisu smlouvy o financování, pozor tedy na termíny, které mohou veřejnou zakázku protáhnout.

Co všechno mi může být proplaceno? Jinými slovy: co je uznatelným nákladem projektu?
Uznatelné náklady jsou ty náklady projektu, na něž je možno žádat o spolufinancování z evropských strukturálních fondů (v případě SROP jde o zdroje z ERDF - Evropského fondu regionálního rozvoje - a ESF - Evropského sociálního fondu). Uznatelnými náklady se zabývá Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 pro provádění týkající se uznatelnosti nákladů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy. Tématice uznatelných nákladů se také věnuje Příručka pro žadatele. U jednotlivého nákladu se sleduje jeho potřebnost - jak daný náklad bezprostředně souvisí s naplněním cílů jednotlivých opatření (potažmo globálního a specifických cílů programu). Příručka pro žadatele uvádí příklady uznatelných a neuznatelných nákladů pro investiční a neinvestiční projekty. Další specifikace uznatelných nákladů je zpracována ve formě Metodické příručky ke způsobilým výdajům.

Zahrnují se neuznatelné náklady do finančního rámce projektu?
Ano, neuznatelné náklady byste měli uvést ve finančním rámci, ale nežádáte na ně spolufinancování z žádných zdrojů, vždy jsou hrazeny z Vašich zdrojů. V žádosti je uvedete v kolonce celkové neuznatelné náklady projektu.
(Upozornění: dbejte při zpracování žádosti a příloh na to, aby se finanční objemy, týkající se jednotlivých nákladů, shodovaly ve všech částech, tzn. jak v žádosti, tak i v přílohách žádosti.)

Pokud projekt vytváří významný zisk, měla by být dotace o tento zisk snížena. Co se významným ziskem myslí a v jaké výši se bude od nákladů odpočítávat?
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že jakýkoliv výnos vytvořený projektem, který je financován ze strukturálních fondů, není možné zahrnout jako součást rámce spolufinancování projektu, ale naopak musí být odečten od uznatelných nákladů projektu. Jinak je to důvod k zamítnutí příspěvku.
V případě investic do infrastruktury (projekty předkládané nepodnikatelskými subjekty), z nichž se získá značný čistý výnos (výnos vyšší než 25 % z celkových nákladů projektu), nesmí příspěvek z ERDF překročit 50 % celkových uznatelných nákladů projektu (taková možnost může nastat u opatření 2.2 a 4.2). Vzorec pro výpočet podílu čistého výnosu k investičním nákladům naleznete v příloze č. 5 Příručky pro žadatele - Metodika MMR pro zpracování studie proveditelnosti (str. 36) – tento výpočet musí být obsažen v každé studii proveditelnosti.

Je nutné, aby předkladatel měl účet u konkrétní banky?
Ne, žadatel musí nejpozději před podpisem smlouvy doložit smlouvu o vedení účtu (povinná příloha) nebo podúčtu, a to u kterékoliv banky. Na tomto účtu/podúčtu musí být prováděny veškeré platby související s projektem (a to i platby před podpisem smlouvy, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu projektu).
U projektů spolufinacovaných ze státního rozpočtu bude mít navíc konečný příjemce čerpací účet u České spořitelny a.s.

Je DPH možným uznatelným nákladem?
DPH je uznatelným nákladem za podmínky, že žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Od kdy je možno považovat náklady za uznatelné?
Náklady na projekt jsou uznatelné od data registrace Vašeho projektu, tzn. po osobním předložení žádosti na Sekretariát Regionální rady. Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady mohou být považovány za uznatelný náklad pokud vznikly po 1.5.2004, nesmí však přesáhnout 5 % celkových uznatelných nákladů projektu. Tato výjimka se nevztahuje na projekty žadatelů, kteří žádají o veřejnou podporu v rámci „skupinové výjimky“ – u těchto jsou uznatelné náklady vždy až po registraci jejich žádosti.

V uznatelných nákladech jsou zahrnuty výdaje v naturáliích. Jaké náklady lze pod tuto položku zařadit?
Mezi uznatelné náklady z kategorie "vklad v naturáliích" bude patřit poskytnutí pozemku, poskytnutí nemovitosti (tedy stavby), poskytnutí stavebních prací a dodávek.

Jaký díl spolufinancování musím předložit coby žadatel?
Žadatel, který je veřejným nebo neziskovým subjektem, musí předložit minimálně 10 % vlastních prostředků (výjimka je u opatření 3.2, kde je dána nestátních neziskových organizací možnost 0% spolufinancování), podnikatelský subjekt minimálně 50 % vlastních prostředků. Tabulky s veřejným financováním u jednotlivých opatření jsou v Programovém dodatku SROP. V Příručce pro žadatele je navíc pro každý typ předkladatele doporučena míra spolufinancování z daných rozpočtů. Spolufinancování z rozpočtu kraje v regionu Moravskoslezsko je upraveno usnesením zastupitelstva. O jeho výši se lze informovat na Sekretariátu Regionální rady.

Jak dokládám příspěvek od obce, od kraje, ze státního rozpočtu?
U obcí je vyžadováno usnesení zastupitelstva obce o spolufinancování projektu. Toto usnesení zastupitelstva se dokládá nejpozději při podpisu smlouvy. U prostředků z krajů a státního rozpočtu není třeba shánět finanční prostředky předem - vepisují se do žádosti, která generuje žádosti na spolufinancování. Finanční prostředky z rozpočtu kraje a státního rozpočtu jsou nenárokové, v případě jejich nezískání nebo získání snížené sumy je na rozhodnutí žadatele, jak prostředky zabezpečí. Před podpisem smlouvy o financování musí ovšem žadatel doložit připravenost financovat celý projekt nebo minimálně první etapu, je-li projekt etapizován.

Kolik peněz je třeba mít připraveno dopředu? Jak je to s úvěrem na projekt?
Nejpozději do data podpisu smlouvy musí žadatel doložit doklad o zajištění finančního krytí celého projektu (na celkové náklady projektu – uznatelné i neuznatelné). U víceetapových projektů postačí doložit finanční krytí na 1. etapu projektu. Přijatelným dokladem je výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů před podpisem smlouvy o financování), případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce či kraje profinancovat projekt.

Kdy je nutné doložit "Stanovisko o posouzení vlivu na oblasti definované v rámci soustavy NATURA 2000"?
Pro 2. kolo výzvy toto stanovisko žadatel doloží jako povinnou přílohu žádosti Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí spolu s vyjádřením příslušného orgánu EIA a to již při registraci žádosti.

Musím doložit nějakou přílohu, která není vyjmenována mezi povinnými přílohami?
Pokud žádost bude podepisovat jiná osoba než žadatel, musí být k žádosti doložena také ověřená plná moc zplnomocňující oprávněného zástupce. Dále lze doložit dle uvážení předkladatele přílohy, které jsou pro projekt důležité z pohledu předkladatele, ale nejsou stanoveny jako povinné.

Jak dlouho musí být udržena pracovní místa vytvořená projektem?
U projektů předložených do opatření 3.2 a 3.3 musí být pracovní místa udržena minimálně po dobu 3 let od podpisu smlouvy o finanční pomoci, u ostatních projektů po dobu 5 let. K navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu.

Jak mohu nakládat s majetkem pořízeným z dotace?
Po dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy nesmí být majetek pořízený z poskytnuté dotace převeden na jiného majitele nebo použit na jiné účely nesouvisející přímo s předkládaným projektem. Pojištění majetku proti jeho poškození, zničení a ztrátě musí být zabezpečeno minimálně po dobu 5 let od podpisu smlouvy o financování.

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.