NUTS
Změnit programovací období

Rada Moravskoslezského kraje
vyhlašuje

Výzvu k předkládání akcí pro grantové schéma
SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2004

v souladu se Společným regionálním operačním programem,
prioritou 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech,
opatřením 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech.

1. Číslo kola výzvy

Číslo kola výzvy je: 02.

2. Program, priorita, opatření, podopatření
Program: Společný regionální operační program
Priorita programu: 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření priority: 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech

3. Cíle grantového schématu

Cílem grantového schématu (GS) je:
 1. zvýšit sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni
 2. snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci

4. Popis financovaných aktivit GS

Přehled podporovaných aktivit spolu s příklady aktivit zohledňujících v rámci GS regionální hlediska uvádí následující souhrn:

 • Sociální integrace.

  • střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob
   - rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání
   - motivační, rehabilitační a chráněné programy v dílnách (včetně skupiny dlouhodobě nezaměstnaných)
  • podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností
   - programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí
  • intervenční programy ve prospěch skupin ohrožených sociální exkluzí
   - program rozvoje sítě občanských poraden a služeb pro oběti domácího násilí
   - rozvoj sítě služeb azylových domů a domů na půli cesty
   - reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu
   - programy pro mladisté po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu
  • rozvoj terénních sociálních služeb zaměřených na
   - rozvoj služeb osobní asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
   - rozvoj asistence v sociálně ohrožených rodinách pro děti a mládež ohrožené delikvencí a dlouhodobě nezaměstnané
   - programy nestátních neziskových organizací pro začleňování všech typů sociálně vyloučených skupin osob s důrazem na venkovské oblasti
  • rozvoj specializovaných rezidenčních služeb
   - rozvoj služeb chráněného a podporovaného bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Podpora partnerství a zpracování komunitních plánů.
  • programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit a programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni
   - podpora zavádění komunitního plánování obcí a realizace výstupů z komunitního plánování
 • Zlepšení životních podmínek v obcích.
  • programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života
   - rozvoj služeb respitní péče (odlehčovací služby, úlevová péče)
  • vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů
   - podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení občanů s omezenou schopností pohybu a orientace
  • programy bezpečnosti obyvatel – všechny cílové skupiny dle GS
 • Prevence sociálně patologických jevů.
  • programy prevence sociálně patologických jevů
   - nízkoprahová denní centra pro děti a mládež
   - programy pro mládež od 15 do 25 let
  • programy péče o osoby závislé na drogách
   - podpora realizace sekundární protidrogové prevence
   - podpora realizace terciární protidrogové prevence

Předkladatelé akcí v oblasti aktivní politiky na trhu práce budou muset prokázat, že nepředkládají podobný projekt v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů.

5. Vhodnost žadatele - kdo může žádat

Jako oprávnění žadatelé (koneční uživatelé) jsou v rámci grantového schématu Síť sociální integrace definováni: obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či krajem, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky.

6. Doporučená struktura financování

V rámci GS bude poskytována podpora formou nevratné přímé pomoci (dotace). Indikativní struktura financování na úrovni jednotlivých akcí je uvedena v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 2. kolo výzvy (dále jen Pokyny pro žadatele).

7. Finanční alokace pro výzvu

Veřejné zdroje nelze v době vyhlášení 2. kola výzvy přesně stanovit. Jejich výše je závislá na zůstatku finančních prostředků z alokace 2004 po schválení akcí z 1. kola výzvy na červnovém zasedání zastupitelstva kraje.

Minimální částka k dispozici (příspěvek EU+ČR): 53 230 420,- Kč (dle výsledků úspěšnosti akcí 1. kola bude částka vyšší). Přesné informace o výši disponibilních prostředků pro 2. kolo výzvy budou známy na konci června

8. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v rámci grantového schématu je:
300 000,- Kč

9. Místo realizace akcí

Místem realizace je vždy místo fyzické realizace akce. Místem realizace akcí tohoto GS musí být území Moravskoslezského kraje.

10. Doba trvání akcí

Akce v rámci této výzvy musí být ukončeny do: 30.6.2006.

11. Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: 09. května 2005

Příjem žádostí: osobně na adrese: Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ukončení příjmu žádostí: 07. července 2005 do 12:00 hod.

Všechny žádosti doručené po stanovených termínech budou automaticky vyřazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: říjen 2005

12. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace)

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými akcemi. Budou vybrány ty akce, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených akcí pak bude limitován výší alokace na dané opatření.

Všechny akce žadatelů budou hodnoceny podle následujících kritérií:
 1. splnění formálních náležitostí,
 2. splnění kritérií přijatelnosti,
 3. hodnotící kritéria.
Kvalitativní hranice u hodnotících kritérií je stanovena na minimálně 50 % všech dosažených bodů.

Veškerá dokumentace a metodiky k tomuto kolu výzvy se budou řídit dokumentací a metodikami platnými pro 2. kolo výzvy pro předkládání akcí do grantových schémat, které jsou k dispozici na webových stránkách Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz.

13. Uznatelné náklady

Uznatelné náklady jsou definovány v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 2. kolo výzvy, které jsou v souladu s dokumenty SROP. Pokyny pro žadatele jsou zveřejněny na internetových stránkách Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz.

14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který vyplňuje žadatel v programu ELZA, jež je k dispozici na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz. Předepsaný formulář žádosti musí být vyplněn dle instrukcí v kontextové nápovědě programu. Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD/disketa) včetně tištěného výstupu elektronické žádosti a všech povinných příloh spolu s jejich seznamem v řádně zalepené obálce osobně na oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28.října 117, 702 18 Ostrava.

Předepsaný formát žádosti včetně instrukcí musí být přesně dodržen. Soupis všech povinných příloh viz Pokyny pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 2. kolo výzvy, příloha B.

15. Další informace

Podrobné informace o tomto kole Výzvy jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 2. kolo výzvy, jež jsou uveřejněny na internetové stránce: www.kr-moravskoslezsky.cz. Všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě akcí jsou blíže uvedeny na internetové stránce: www.kr-moravskoslezsky.cz.

Odpovědnost za realizaci GS má oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28.října 117, 702 18 Ostrava.

Průběžné informace poskytuje: oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje, tel. 595 622 312, fax : 595 622 285, e-mail monika.chmelarova@msk.cz

Realizace grantového schématu bude řízena Administrativním týmem grantových schémat Moravskoslezského kraje. Zodpovědným pracovníkem za předmětné grantové schéma je
Ing. Monika Chmelařová , tel. 595 622 312, fax : 595 622 285, e-mail monika.chmelarova@msk.cz

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.