NUTS
Změnit programovací období

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
(REGIONÁLNÍ RADA NUTS II MORAVSKOSLEZSKO)

vyhlašuje

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

v souladu se Společným regionálním operačním programem, týkající se Priority 2 - Regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.1, zaměřeného na rozvoj dopravy v regionech.

 1. Číslo kola výzvy

  Číslo kola výzvy je: 05.
 2. Program, priorita, opatření, podopatření

  Program: Společný regionální operační program
  Priorita programu: 2 - Regionální rozvoj infrastruktury
  Opatření priority: 2.1 - Rozvoj dopravy v regionech (dále jen "2.1")
  Podopatření: 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury (dále jen "2.1.1")
 3. Cíle programu, cíle opatření

  Cílem programu je zkvalitnění propojení jednotlivých měst a obcí regionů dopravní sítí, odpovídající současným a budoucím potřebám. Zlepšení životního prostředí ve městech. Zkrácení jízdních dob a úspora paliva. Zvýšení mobility pracovních sil. Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. Zlepšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům. Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu zvýšením její kvality. Zvýšení územní mobility obyvatelstva (zejména osob s omezenou schopností pohybu a orientace). Zlepšení životního prostředí v sídlech. Zvýšení atraktivity regionů pro turisty, návštěvníky i investory. Zajištění dopravní obslužnosti v turisticky atraktivních územích a okrajových částech regionů.
 4. Popis financovaných aktivit podopatření 2.1.1

  V rámci podopatření 2.1.1 bude kladen důraz na realizaci a podporu větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy (např. podpora investic na silnicích s větší intenzitou přepravy), silničních úseků napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť, projektů, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic, zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům (silnice II. a III. třídy), odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo (např. budování obchvatů apod.).
  Podpora zahrne investice vkládané do rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a v nezbytné míře i do jejich výstavby.
 5. Vhodnost žadatele - kdo může žádat (žadatelé: koneční příjemci = koneční uživatelé)

  Podopatření 2.1.1 V případě silnic II. a III. třídy: kraje, resp. organizace zřizované kraji.
 6. Doporučená struktura financování

  V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) bude poskytována podpora formou nevratné přímé pomoci (dotace). Indikativní struktura financování na úrovni jednotlivých projektů je uvedena v Příručce pro žadatele.
 7. Finanční alokace pro výzvu

  Podopatření 2.1.1: 3.268.223 EUR
 8. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1  projekt

  Podopatření 2.1.1 Silnice II. a III. třídy: 5 000 000 Kč
 9. Místo realizace projektů

  Úspěšné projekty pomohou vytvářet podmínky pro rozvoj dopravy v regionech a rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, a to na území regionu NUTS II Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj).
  U investičních projektů je místem realizace vždy místo fyzické realizace projektu (místo, kde stojí stavba, např. u stavby příslušná obec, kde je projekt realizován nebo území více obcí, kudy bude vedena liniová stavba (silnice).
 10. Doba trvání projektu

  Projekty v rámci SROP mohou být realizovány průběžně do 31. července 2008.
 11. Termíny výzvy

  Vyhlášení výzvy: 3. října 2005
  Příjem žádostí: od 3. října 2005
  Ukončení příjmu žádostí: ve středu 30. listopadu 2005, do 12:00 hod. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny.
  Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: únor 2006
 12. Místo předkládání žádostí:

  Sekretariát Regionální rady, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava
 13. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace)

  V případě individuálních projektů bude výběr založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané opatření.
  Kritéria: Splnění formálních náležitostí, splnění kritérií přijatelnosti, výběrová kritéria, dosažení prahové úrovně celkového bodového hodnocení ve výši 50%.
 14. Uznatelné náklady

  Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP, bude výčet uznatelných nákladů k dispozici na internetových stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/ a v Příručce pro žadatele.
 15. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

  Žádost musí být předložena osobně na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v programu ELZA, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/.
  Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD/disketa) včetně tištěného výstupu elektronické žádosti a všechny povinné přílohy (obecně 3 pare žádosti a 2 pare příloh). Přesné pokyny k vyplnění žádosti a všem náležitostem k předložení žádosti naleznete v Příručce pro žadatele. Příručka pro žadatele a metodiky ke zpracování některých povinných příloh jsou k dispozici na internetových stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005003.
 16. Další informace

  Podrobné informace o tomto kole výzvy jsou uvedeny v Programovém dodatku SROP a v Příručce pro žadatele, které jsou uveřejněny na internetové stránce: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005001.
  Informace jsou také k dispozici na http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/ a na http://www.kr-moravskoslezsky.cz.
  Informace o programu poskytuje: Sekretariát Regionální rady, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28.  října 117, Ostrava. Tel: 595 622 616, 595 622 460, 595 622 933, 595 622 992, 595 622 617. Kontaktní e-mail: katerina.placha@msk.cz.
  Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán SROP - Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. Kontaktní telefon: 224 861 224, kontaktní e-mail pro dotazy: srop@mmr.cz.
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.