NUTS
Změnit programovací období

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

(Regionální rada nuts ii Moravskoslezsko)

vyhlašuje

Výzvu
k předkládání projektů

v souladu se Společným regionálním operačním programem, týkající se

Priority 2 – Regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech, podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury.

1. Číslo kola výzvy

Číslo kola výzvy je: 08.

2. Program, priorita, opatření, podopatření

Program: Společný regionální operační program

Priorita programu: 2 – Regionální rozvoj infrastruktury

Opatření priority: 2.1 – Rozvoj dopravy v regionech (dále jen “2.1“)

Podopatření: 2.1.1 – Rozvoj regionální dopravní infrastruktury (dále jen „2.1.1“)

3. Cíle programu, cíle opatření

Cílem programu je zkvalitnění propojení jednotlivých měst a obcí regionů dopravní sítí, odpovídající současným a budoucím potřebám. Zlepšení životního prostředí ve městech. Zkrácení jízdních dob a úspora paliva. Zvýšení mobility pracovních sil. Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. Zlepšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům. Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu zvýšením její kvality. Zvýšení územní mobility obyvatelstva (zejména osob s omezenou schopností pohybu a orientace). Zlepšení životního prostředí v sídlech. Zvýšení atraktivity regionů pro turisty, návštěvníky i investory. Zajištění dopravní obslužnosti v turisticky atraktivních územích a okrajových částech regionů.

4. Popis financovaných aktivit podopatření 2.1.1

V rámci podopatření 2.1.1 bude kladen důraz na realizaci a podporu větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy (např. podpora investic na silnicích s větší intenzitou přepravy), silničních úseků napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť, projektů, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic, zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům (silnice II. a III. třídy), odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo (např. budování obchvatů apod.).

Podpora zahrne investice vkládané do rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a v nezbytné míře i do jejich výstavby.

5. Vhodnost žadatele - kdo může žádat (žadatelé: koneční příjemci = koneční uživatelé)

Podopatření 2.1.1

V případě silnic II. a III. třídy: kraje, resp. organizace zřizované kraji.

6. Doporučená struktura financování

V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) bude poskytována podpora formou nevratné přímé pomoci (dotace). Indikativní struktura financování na úrovni jednotlivých projektů je uvedena v Příručce pro žadatele.

7. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt v podopatření 2.1.1

Podopatření 2.1.1

Silnice II. a III. třídy 5 000 000 Kč

8. Finanční alokace na výzvu v podopatření 2.1.1

50 274 738 Kč

alokace může být navýšena s přihlédnutím na aktuální stav implementace SROP v předchozích kolech výzvy.

9. Místo realizace projektů

Úspěšné projekty pomohou vytvářet podmínky pro rozvoj dopravy v regionech a rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, a to na území regionu NUTS II Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj).

U investičních projektů je místem realizace vždy místo fyzické realizace projektu (místo, kde stojí stavba, např. u stavby příslušná obec, kde je projekt realizován nebo území více obcí, kudy bude vedena liniová stavba (silnice).

10. Doba trvání projektu

Projekty v rámci SROP mohou být realizovány průběžně do 31. července 2008.

11. Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: 1. června 2006

Příjem žádostí: od 1. června 2006

Ukončení příjmu žádostí: v pondělí 31. července 2006, do 12:00 hod. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: říjen 2006 podle dalšího ZK.

12. Místo předkládání žádostí:

Sekretariát Regionální rady, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava

13. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace)

V případě individuálních projektů bude výběr založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané opatření.

Kritéria: Splnění formálních náležitostí, splnění kritérií přijatelnosti, výběrová kritéria.

14. Uznatelné náklady

Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP, bude výčet uznatelných nákladů k dispozici na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz a v Příručce pro žadatele.

15. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost musí být předložena osobně na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v programu ELZA, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz. Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD/disketa) včetně tištěného výstupu elektronické žádosti a všechny povinné přílohy (obecně 3 pare žádosti a 2 pare příloh). Přesné pokyny k vyplnění žádosti a všem náležitostem k předložení žádosti naleznete v Příručce pro žadatele. Příručka pro žadatele a metodiky ke zpracování některých povinných příloh jsou k dispozici na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz.

16. Další informace

Podrobné informace o tomto kole výzvy jsou uvedeny v „Programovém dodatku SROP“ a v „Příručce pro žadatele", které jsou uveřejněny na internetové stránce: www.strukturalni-fondy.cz.

Informace jsou také k dispozici na www.kr-moravskoslezsky.czwww.nuts2moravskoslezsko.cz.

Informace o programu poskytuje: Sekretariát Regionální rady, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava. Tel: 595 622 616, Kontaktní e-mail: katerina.placha@msk.cz

Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán SROP Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. Kontaktní telefon: + 420 224 861 224, kontaktní e-mail pro dotazy: srop@mmr.cz.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.