NUTS
Změnit programovací období
    

Rada Moravskoslezského kraje
vyhlašuje

Výzvu
k předkládání akcí
pro grantové schéma
PODPORA MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH 2006

v souladu se Společným regionálním operačním programem,
prioritou 4 – Rozvoj cestovního ruchu,
opatřením 4.2 –
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch,
podopatřením 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu.

1. Číslo kola výzvy

Číslo kola výzvy je: 4.

2. Program, priorita, opatření, podopatření

Program: Společný regionální operační program
Priorita programu: 4 –
Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podopatření priority: 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

3. Cíle grantového schématu

Cílem grantového schématu je zvýšení standardu ubytovacích zařízení včetně jejich zázemí, zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu, dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu, zkvalitnění turistické infrastruktury regionu a obecně zvýšení přitažlivosti regionu pro návštěvníky.

4. Popis financovaných aktivit GS

Zaměřením GS jsou dvě priority:

 • Priorita A - Zvýšení standardu ubytovacích zařízení a jejich zázemí
 • Priorita B - Výstavba a modernizace další turistické infrastruktury.

V rámci Priority A bude podmínkou poskytnutí podpory získání certifikace ubytovacích zařízení dle doporučených standardů kvality služeb v cestovním ruchu 1.

Podpora se bude týkat následujících aktivit:

Priorita A:

 • Zvýšení standardu ubytovacích zařízení na certifikovanou úroveň
 • Zvýšení standardu stravovacího zázemí v certifikovaných ubytovacích zařízeních
 • Zkvalitnění sportovně-rekreačního zázemí certifikovaných ubytovacích zařízení
 • Zkvalitnění technického zázemí certifikovaných ubytovacích zařízení (doplňkové aktivity).

Priorita B:

 • Zázemí pro zimní sporty
 • Zázemí pro letní sporty
 • Zázemí pro celoroční turistiku
 • Rekonstrukce kulturních a technických památek.

5. Vhodnost žadatele - kdo může žádat

O podporu mohou požádat malí a střední podnikatelé v odvětví cestovního ruchu, kteří mají uzavřeno účetnictví nebo daňovou evidenci minimálně za poslední dva účetní roky, nebo i nově založené podnikatelské subjekty splňující podmínku předchozí existence (každý ze zakládajících minimálně 2 roky). V případě transformace podniku (např. ze spol. s ručením omezeným na akciovou společnost), kdy nově vzniklý subjekt plně přebírá závazky původního subjektu, se počítá celková doba vedení účetnictví u obou subjektů. Zakládající subjekt musí současně prokázat ukončení své ekonomické činnosti k datu založení nástupnické firmy.

Malým a středním podnikatelem se, v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 rozumí podnikatel, který má méně než 250 zaměstnanců a splňuje přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

6. Struktura financování

V rámci GS bude poskytována podpora formou nevratné přímé pomoci (dotace) a to do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Podpora z EU (ERDF) může dosáhnout maximálně 35 % celkových uznatelných nákladů na akci a příspěvek Moravskoslezského kraje maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů akce. Minimální podíl spolufinancování žadatele musí činit 50 %.

7. Finanční alokace výzvy

Veřejné zdroje celkem: 99 532 121,- Kč, z toho:

Příspěvek EU (ERDF) ve výši: 69 672 485,- Kč

Příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši: 29 859 636,- Kč

8. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce je pro malé a střední podnikatele 2 000 000,- Kč.

9. Místo realizace akcí

Místem realizace je vždy místo fyzické realizace akce. Místem realizace akcí tohoto GS musí být území Moravskoslezského kraje.

10. Doba trvání akcí

Akce v rámci této výzvy musí být ukončeny do 30. dubna 2008 (včetně předložení závěrečné zprávy k akci)

11. Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: 3. 7. 2006

Příjem Žádostí: osobně na adrese: Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ukončení příjmu Žádostí: 29. 9. 2006 do 12:00 hod

Všechny Žádosti doručené po stanovených termínech budou automaticky vyřazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: I. – II. čtvrtletí 2007 (dle počtu přijatých Žádostí)

12. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace)

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými akcemi. Budou vybrány ty akce, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených akcí pak bude limitován výší alokace na dané opatření.

Všechny akce budou hodnoceny podle následujících kritérií:

 • splnění formálních náležitostí,
 • splnění kritérií přijatelnosti,
 • hodnotící kritéria.

13. Uznatelné náklady

Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP, je výčet uznatelných nákladů uveden v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy, které jsou k dispozici elektronicky i v tištěné podobě na kontaktních adresách, uvedených v bodě 15 této výzvy.

14. Náležitosti Žádosti o financování akce

Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který vyplňuje žadatel v programu ELZA, který je k dispozici na internetových stránkách: www.nuts2moravskoslezsko.cz. Předepsaný formulář Žádosti musí být vyplněn dle instrukcí v nápovědě a Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy. Žadatel musí předložit elektronickou Žádost (CD/disketa) včetně tištěného výstupu elektronické Žádosti a všechny povinné přílohy včetně jejich seznamu v řádně zalepené obálce osobně na oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Předepsaný formát Žádosti včetně instrukcí musí být přesně dodržen. Soupis všech povinných příloh viz Pokyny pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz.

Žadatelé se budou řídit aktuální dokumentací k 4. kolu výzvy.

15. Další informace

Podrobné informace o tomto kole výzvy jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy, jež jsou uveřejněny na internetové stránce: www.nuts2moravskoslezsko.cz, kde jsou také blíže uvedeny všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě akcí. Odpovědnost za realizaci GS má Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Průběžné informace poskytuje: Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního a ekonomického rozvoje. Kontaktní osoby: Ing. Blanka Děnglová, telefon: 595 622 963, e-mail: blanka.denglova@msk.cz a Mgr. Radka Sýkorová, telefon: 595 622 542, e-mail: radka.sykorova@msk.cz.

Realizace grantového schématu bude řízena Administrativním týmem grantových schémat Moravskoslezského kraje. Zodpovědným pracovníkem za předmětné grantové schéma je Ing. Blanka Děnglová, telefon: 595 622 963, e-mail: blanka.denglova@msk.cz.


1 Certifikace dle doporučených standardů kvality služeb v cestovním ruchu vychází z dokumentů zpracovaných Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími institucemi: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR a Doporučený standard ubytování v soukromí, kempech, chatových osadách a turistických ubytovnách. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz, www.mmr.cz, www.czechtourism.cz apod.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.