NUTS
Změnit programovací období

Rada Moravskoslezského kraje

vyhlašuje

Výzvu

k předkládání akcí

pro grantové schéma

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

v souladu se Společným regionálním operačním programem,

prioritou 4 - Rozvoj cestovního ruchu,

opatřením 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch,

podopatřením 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu.

1. Číslo kola výzvy

Číslo kola výzvy je: 4.

2. Program, priorita, opatření, podopatření

Program: Společný regionální operační program

Priorita programu: 4 - Rozvoj cestovního ruchu

Opatření priority: 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Podopatření priority: 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

3. Cíle grantového schématu

Cílem navrhovaného grantového schématu je posílit pozitivní image Moravskoslezského kraje rozšířením a zkvalitněním regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu a přispět tak ke zviditelnění Moravskoslezského kraje. Výsledky podpořených akcí v rámci tohoto GS musí přispívat ke:

 • zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky regionu Moravskoslezsko,
 • zlepšení informovanosti o přírodních a kulturních zajímavostech v kraji,
 • zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a zvýšení dostupnosti informací.

4. Popis financovaných aktivit GS

Podpora se bude týkat následujících aktivit:

 • tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu,
 • zvětšení nabídky cestovního ruchu cestou vývoje produktů a produktových balíků,
 • tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech,
 • rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s cílovými trhy,
 • zpracování grafického manuálu,
 • zlepšení úrovně doprovodných služeb a alternativních programů pro návštěvníky regionu,
 • vytvoření udržitelného a široce přijatelného systému řízení cestovního ruchu v regionu,
 • zpracování marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu.

5. Vhodnost žadatele - kdo může žádat

Za oprávněné žadatele v rámci GS Jednotný komunikační styl jsou považovány 2 skupiny konečných příjemců:

a) Veřejný a neziskový sektor

Oprávněnými žadateli pro toto GS jsou kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obceminestátní neziskové organizace (tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), Hospodářská komora ČR a její složky1.

b) Malí a střední podnikatelé

Oprávněnými žadateli pro toto GS jsou malí a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu nebo jejichž předmět podnikání se vztahuje k podporovaným aktivitám v rámci rozvoje služeb pro CR.

Musí jít o podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), které zaměstnávají méně než 250 osob a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky, nebo i nových podnikatelských subjektů založených subjekty splňující podmínku předchozí existence (každý ze zakládajících tedy min. 2 roky). V případě transformace podniku (např. ze spol. s ručením omezeným na akciovou společnost), kdy nově vzniklý subjekt plně přebírá závazky původního subjektu, se počítá celková doba vedení účetnictví u obou subjektů. Zakládající subjekt musí současně prokázat ukončení své ekonomické činnosti k datu založení nástupnické firmy.

6. Doporučená struktura financování

V rámci GS bude poskytována podpora formou nevratné přímé pomoci (dotace). Indikativní struktura financování na úrovni jednotlivých akcí je uvedena v Pokynech pro žadatele. Finanční pomoc ze strukturálních fondů se bude lišit podle právní formy žadatele.

Maximální podíl financování akcí ze strukturálních fondů EU:

 • kraj: 75 % celkových uznatelných nákladů na akci,
 • obce, svazky obcí a organizace zřizované krajem nebo obcemi: 75 % celkových uznatelných nákladů na akci,
 • nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora a její složky: 67,5 % celkových uznatelných nákladů na akci,
 • malé a střední podniky: 35 % celkových uznatelných nákladů na akci.

Minimální podíl spolufinancování žadatele je v případě:

 • kraje: 25 % celkových uznatelných nákladů na akci,
 • obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných krajem nebo obcemi: 10 % celkových uznatelných nákladů na akci,
 • nestátních neziskových organizací, Hospodářské komory ČR a jejích složek: 10 % celkových uznatelných nákladů na akci,
 • malých a středních podniků: 50 % celkových uznatelných nákladů na akci.

7. Finanční alokace pro výzvu

Veřejné zdroje: 40.487.255,- Kč, z toho:

Příspěvek EU ve výši: 29.544.754,- Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu ve výši: 1.641.375,- Kč

Příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši: 8.206.876,- Kč

8. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl je: 200 000,- Kč

9. Místo realizace akcí

Místem realizace je vždy místo, které bude mít z realizace akce a jejích služeb prospěch. Místem realizace akcí tohoto GS musí být území Moravskoslezského kraje.

10. Doba trvání akcí

Akce v rámci této výzvy musí být ukončeny do: dubna 2008 (včetně předložení závěrečné zprávy k akci).

11. Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: 1. srpna 2006

Příjem žádostí: osobně na adrese: Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ukončení příjmu žádostí: 16. října 2006 do 12:00 hod

Všechny žádosti doručené po stanovených termínech budou automaticky vyřazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: I. čtvrtletí 2007.

12. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace)

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými akcemi. Budou vybrány ty akce, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených akcí pak bude limitován výší alokace na dané opatření.

Všechny akce žadatelů budou hodnoceny podle následujících kritérií:

1. splnění formálních náležitostí,

2. splnění kritérií přijatelnosti,

3. hodnotící kritéria.

13. Uznatelné náklady

Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP, je výčet uznatelných nákladů uveden v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy, které jsou k dispozici elektronicky i v tištěné podobě na kontaktních adresách, uvedených v bodě 15 této výzvy.

14. Náležitosti Žádosti o financování akce

Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který vyplňuje žadatel v programu ELZA, který je k dispozici na internetových stránkách: www.nuts2moravskoslezsko.cz. Předepsaný formulář Žádosti musí být vyplněn dle instrukcí v nápovědě a Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy. Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD/disketa) včetně tištěného výstupu elektronické žádosti a všechny povinné přílohy včetně jejich seznamu v řádně zalepené obálce osobně na oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Předepsaný formát Žádosti včetně instrukcí musí být přesně dodržen. Soupis všech povinných příloh viz Pokyny pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz.

15. Další informace

Podrobné informace o tomto kole Výzvy jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 4. kolo výzvy, jež jsou uveřejněny na internetové stránce: www.nuts2moravskoslezsko.cz, kde jsou také blíže uvedeny všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě akcí. Odpovědnost za realizaci GS má Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Průběžné informace poskytuje: Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního a ekonomického rozvoje. Kontaktní osoby: Bc. Ivana Hubová, telefon: 595 622 931, e-mail: ivana.hubova@msk.cz a Mgr. Radka Sýkorová, telefon: 595 622 542, e-mail: radka.sykorova@msk.cz.

Realizace grantového schématu bude řízena Administrativním týmem grantových schémat Moravskoslezského kraje. Zodpovědným pracovníkem za předmětné grantové schéma je Bc. Ivana Hubová, telefon: 595 622 931, e-mail: ivana.hubova@msk.cz.

1 dle definice uvedené v §3 zákona č. 30/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud se akce bude týkat aktivit v souladu s GS Jednotný komunikační styl

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.